vrijdag 27 juli 2018

FOBOFOBIE OF HOGERE MORAAL

Mag je bang zijn voor waar je bang voor bent? Mag je bang zijn voor de islam? Zo ja, ben je dan een islamofoob? Zo nee, ben je dan een islamofoob als je juist daarom bang bent voor de islam? Als je vreest islamofoob genoemd te worden, mag je dan dus niet bang zijn voor de islam of ben je dan wel bang maar in de vermomming van islamofobofoob?
         Fobie komt van het Griekse φόβος, phobos, werkwoord φέβομαι, dat gebruikt kan worden voor ‘op de vlucht gejaagd worden, vluchten’, voor ‘bang worden, vrezen’, maar ook voor ‘vereren, ontzag hebben voor’. In de oude Griekse literatuur vind je voorbeelden van alle varianten. Ook in het Nieuwe Testament komt φόβος meerdere keren en ook met betekenisvarianten voor. In het Mattheüsevangelie bijvoorbeeld, wanneer de apostelen Jezus over het water zien lopen: ἀπὸ τοῦ φόβου ἔκραξαν – En zij schreeuwden van vreze; en nadat Christus uit zijn graf is gekomen: δὲ τοῦ φόβου αὐτοῦ ἐσείσθησαν – En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden; wanneer de twee Maria’s het nieuws van de opstanding gaan vertellen: μνημείου μετὰ φόβου καὶ χαρᾶς – met vreze en grote blijdschap.
         Inmiddels is het woord ‘fobie’ door de psychologie geclaimd. Het Woordenboek der Nederlandse taal geeft uitsluitend deze definitie: ‘(Psych.) Abnormale, irrationele, hevige vrees die wordt opgewekt door een bepaalde zaak of situatie.’ Vooral die eerste twee bijvoeglijke naamwoorden zijn daarbij bepalend geworden. Je zou kunnen zeggen dat ook de phobos van de apostelen onterecht was, want onterecht bleek toen hun Heer besloot over het water te gaan wandelen, maar hun angst was allerminst abnormaal en irrationeel.
         Bij iemand met agorafobie ontstaan concreet lichamelijke symptomen wanneer die zich moet of wil begeven in een grote openbare ruimte: zweten, misselijkheid, duizeligheid, hartkloppingen, benauwdheid, verschijnselen die zeer serieus moeten worden genomen. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld arachnofobie, een angst die zelfs niet eens hoeft voort te komen uit een onaangename ervaring met spinnen. Ik denk ook, uit eigen ervaring, aan hoogtevrees. Allemaal fobieën die ‘abnormaal’ en ‘irrationeel’, maar daarmee allerminst belachelijk, laat staan afkeurenswaardig zijn.
         Zijn er mensen die bang zijn voor homoseksuele medemensen? Mogelijk. Misschien, psychologisch gezien, omdat ze abnormaal of irrationeel, onderbewust dus bang zijn om met homoseksualiteit te worden geassocieerd, bang om het zelf stiekem te zijn. Zulke mensen zou je met recht homofoob kunnen noemen. Maar onmiskenbaar viriele heterohengsten dan? Mogelijk dat er in de Weense Berggasse anders over werd gedacht, mij lijkt dat zij, wanneer ze zich tegen homoseksuelen keren, dat niet zozeer uit phobos gebeurt als wel uit bijvoorbeeld eksoudénōsis , al dan niet driftmatig aangestuurde minachting. Met andere woorden, niet iedereen die homoseksuelen aanvalt met woord of/en gebaar is een homofoob, en toch wordt die betiteling zonder enig onderscheid gebruikt. En homofobie is, zo hoort ieder ‘humaan’ denkend mens inmiddels te weten, belachelijk en afkeurenswaardig, hoewel homofobie in de pathologische zin dat juist helemaal niet zou moeten zijn. Overigens is philia (het begrip ‘homofilie’ werd in de jaren twintig van de vorige eeuw bedacht) nog ‘irrationeler’ dan phobos, in de zin dat je voor homofilie niet kunt kiezen (wel voor abstinentie erin wanneer je bijvoorbeeld de moderne variant van de katholieke leer wilt volgen of de sharia).
         Je kunt dit een verwatering van de oorspronkelijke betekenis van phobos noemen, net als in het woord islamofoob dat inmiddels in pejoratieve zin praktisch op iedereen wordt geplakt die zich kritisch opstelt tegenover de islam. En zoals je niet homofoob hoort te zijn, hoor je dus ook niet islamofoob te zijn.
         Hoho! Gaat in deze (mijn?) redenering niet iets heel erg mis, loopt hier niet het een en ander danig mank? Homoseksualiteit is net als de islam iets niet rationeels. Maar wordt iemand als moslim geboren? Heel wat, zo niet alle islamitische ouders zullen denken van wel, vermoed ik – in elk geval zullen ze denken dat hun kinderen bestemd zijn om moslim te worden.* Maar vóór de zevende eeuw van onze jaartelling en vóór hun eigen jaartelling waren er helemaal geen islamitische ouders. Wel homoseksuele kinderen. En als homoseksueel kun je je geaardheid weliswaar bestrijden of zelfs verloochenen, maar in (je) wezen kun je er nooit vanaf. Islamiet of moslim zijn lijkt me echter geen kwestie van geaardheid, maar een kwestie van opvoeding en keuze.
* Ik moet hier onwillekeurig terugdenken aan de even pijnlijke als schandelijke praktijk van het rooms katholicisme (principieel bestrijder en aanklager van abortus) om gestorven pasgeboren, dus nog net niet gedoopte kinderen in een apart stukje ‘ongewijde’ aarde op het kerkhof te laten begraven. Alleen al de gedachte dat er op een katholieke begraafplaats een stukje grond, meestal langs de muur, speciaal ongewijd werd gelaten…!
Met het formuleren van gedachten, de wijze van leven (die allerminst losbandig is) en het dingen maken (zoals het schrijven van bepaalde romans en gedichten die evenmin bandeloos zijn) zoals ik dat er nu op nahoud, zou ik in de tijd van de rooms oplaaiende brandstapels letterlijk catholicofoob zijn, als de dood dus voor die godsdienst, sidderend van angst. Dat ik dit nu niet (meer**) ben, heeft alles te maken met het feit dat het rooms katholicisme de brandstapel en andere moord- en verminkingspraktijken vaarwel heeft gezegd, dus dat ik zowel fysiek als geestelijk weinig tot niets meer van dat geloof als institutie te vrezen heb, ook al zou ik er de ergste dingen over zeggen.
** Als kind ben ik wel degelijk meer dan eens echt dus ook fysiek bang geweest, zoals voor de waarschuwing met de hel, voor het oog van de Alziende, voor het mogelijk verschijnen van een engel in de nacht en voor een eventuele, onmogelijk te weigeren ‘roeping’.
Waarom zou iemand nu dan niet bang mogen zijn voor de islam? Waarom zou iemand dan niet alleen al van het taboe op islamofobie = angst voor de islam, bang kunnen en mogen worden?
         Het was de vraag die ik me weer eens stelde bij het lezen van een kwaad stuk van een mij tot dan onbekende Belgische Albanese auteur. Zie deze link en merk daarbij even op dat in de tekst van die link het woordje ‘of’ uit de titel van het stuk is weggelaten…): https://www.mo.be/column/vurige-bestrijder-van-racisme-vurige-aanstoker-van-islamofobie.
         Aanleiding van Bleri Llhesli’s stuk is het gegeven dat de Vlaamse regering ene Mevrouw Doornaert wilde voordragen als nieuwe voorzitter van het Vlaams Fonds voor de Letteren, daarbij de letter van het fondsstatuut wellicht overtredend. Een juridische kwestie zou je denken, ware het niet dat die regering net als haar kandidaat als nogal conservatief rechts beschouwd wordt en zo’n fonds van nature een instelling van linkse komaf en snit lijkt te (moeten) zijn.
         Het laatste is datgene wat deze Bleri Lleshi echt heeft geactiveerd, zoals onder meer blijkt uit zijn gebruik van het woord ‘islamofoob’ in de gangbaar geworden pejoratieve betekenis, dus zoals men ook ‘homofoob’ als louter afkeurend en beschuldigend gebruikt, en het feit dat hij met dat woord die mevrouw etiketteert. Verderop plakt hij hetzelfde etiket in één gebaar op ‘Benno Barnard, Geert Wilders of Ayaan Hirsi Ali’. Wilders moet en kan zelf zijn boontjes wel doppen, en ik heb weinig trek om over diens uitspraken en houding te discussiëren. Het zo benoemen van Hirsi Ali vind ik echter al van een grote, zo niet gore bruutheid. En dan is er Benno Barnard die ik persoonlijk meer dan goed ken. De vijanden van mijn vijanden zijn allerminst noodzakelijk mijn vrienden, maar de vijanden van mijn vrienden zijn altijd ook mijn vijanden.
         Ik heb er echter eveneens geen trek in of fut voor hier een lans voor Benno Barnard te breken. Ook hij kan goed genoeg voor zichzelf opkomen en hij weet welke consequenties dat kan hebben. Lhesi gaat echter nog een stap verder door islamofobie gelijk te stellen aan racisme: ‘het islamofobe en dus racistische discours dat Doornaert hanteert’. (Ik wil me niet laten afleiden door het stupide taalgebruik en jargon.) Is dat niet echt even stupide als kwalijk? Wat in gods- of wiensnaam dan ook heeft een godsdienst, heeft de islam te maken met geaardheid of ras? Ik zou eventueel nog wel ‘homofobie’ in de gangbaar geworden betekenis met veel gewring als racistisch kunnen bestempelen, want racisme is het beoordelen van iemand op aangeboren kenmerken, kenmerken waaraan hij of zij nooit iets zal kunnen veranderen. Maar islamofobie? Er zijn heel wat Marokkanen, Turken, Indonesiërs tegenover wie ik helemaal niet fobisch ben, en ik woon ook echt gewoon midden tussen hen in, daar waar ik dit schrijf. Bovendien – had ik het nog niet verteld? – is Benno Barnard de vader van een van geboorte Indische, rechtstreeks uit India geadopteerde dochter… Laat degene die de eerste racistische uitspraak van Barnard in een van diens vele geschriften, waaronder giftige, aantreft zich onverwijld melden; ik ken er geen.
         Nogmaals: waarom zou iemand nu niet bang mogen zijn voor de islam, voor de sharia, de islamitische wetgeving, wetende wat de ‘ware’ islam vindt van bijvoorbeeld, eh, de rol van de vrouw, en hoe er zou moeten worden geageerd tegen bijvoorbeeld, eh, homoseksualiteit, of blasfemie? Mij beangstigt dat. Of vinden die praktijken waar we wel eens berichten over lazen en foto’s van zagen, alleen héél ver weg plaats, niet hier ‘bij ons’? O, ja, nee, maar dan liggen de zakken heel anders, enzovoort enzodoof en enzoblind!

Het stuk van die Bleri Lleshi boezemde me hoe dan ook angst in, ik werd er Lleshifobisch van. Zou dat misschien ook de bedoeling zijn geweest? Ik ervoer dat als treurig en pessimistisch stemmend, echter nog niet verbijsterend genoeg om er op de een of andere wijze direct op te reageren.
         Dat ik het nu alsnog doe heeft alles te maken met de reactie van een paar literaire auteurs erop, politiek correcte topacteurs in het Vlaamse cultuurestablishmentcircus, ik bedoel -circuit. Ik formuleer dit met enigszins humoristische intentie omdat ik weet dat het een van de kenmerken van zulk kliekvolk is dat het heel graag de machtsposities weglacht die men eraan toeschrijft.
         Zo maakte een van hen zich publiekelijk dik over die voordracht van mevrouw Doornaert en daarbij met name over het feit dat Bleri Lleshi door haar in een tweet blijkbaar ‘een marginaal mannetje’ is genoemd. (Hij deed dat weliswaar in eerste instantie op Facebook, voor een tot een stuk of acht honderdtallen beperkt ‘vrienden’ – maar iedereen weet dat ook dat gewoon laf lekkend publiceren is, want tot ware vrienden wend je je niet via Facebook, Twitter en dergelijke.) Niet handig van die Doornaert, zo’n tweet, ook al daardoor wellicht ongeschikt als voorzitter van zo’n letterenfonds. Maar anderzijds: zij is ook maar een mens, en heeft die Lleshi haar niet eerst uitgemaakt voor een ‘racist’…? Over die euveldaad, deze mogelijk zelfs levensgevaarlijke*** schanddaad wordt echter met geen woord gerept! Net zomin als over het feit dat een collegaschrijver, Benno Barnard, tussen de bedrijven door eveneens als een islamofoob en daarmee als een racist wordt weggezet.
*** O nee, we leven niet in een van die landen; was ik weer even vergeten…
Waarom zou dat zo zijn? Uit islamofobofobie? Dus politiek correct verdrongen of te verdringen islamofobie? Uit angstvrees dus? Of omdat het om ‘de zaak’, om het ‘principe’, het ideaal of iets dergelijks zou moeten gaan? Ja, ongetwijfeld spelen hier ook zaken van hogere morele en moralistische orde mee. O, wie weet gaat het daar uitsluitend om!
         Ik zat toevallig – toeval bestaat toevallig, nietwaar – weer eens in het Dagboek van de Poolse schrijver Witold Gombrowicz te lezen, degene die ervan uitgaat dat de individuele mens door anderen een vorm opgedrongen krijgt en dat men zou moeten proberen zich tegen die vorm te verzetten.
         ‘Waarom,’ vraagt Gombrowicz zich af, ‘heb ik bij het lezen van moralisten altijd de indruk dat hun de mens ontsnapt?’